Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub
części.
3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z
rzeczy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na
stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.
15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w
opisie Produktu w Sklepie.
16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
19. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
20. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
21. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
23. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie, drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,
udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady - pisemny i/lub fotograficzny oraz filmowy jeśli wymaga tego natura usterki, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta -
Kupującego składającego reklamację, datę zakupu towaru, skan lub numer dowodu zakupu (Fatura , Paragon) oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. W odpowiedzi na reklamację sprzedawca określi dalszą dogę postępowania i/lub sposób wyelimnowania zgłoszonego problemu. W przypadku, gdy możliwe jest usunięcie usterki w sposób
zdalny, Klient ma mozliwość wyboru, czy odeśle produkt do naprawy serwisowej na swój koszt, czy zastosuje się do instrukcji podanych przez sprzedawcę w celu zapewnienia poprawnego
funkcjonowania produktu.
7. Przesyłki nadane bez uprzedniego kontaktu ze sprzedawcą, bez podanego numeru śledzenia przesyłki, oraz przsyłki pobraniowe mogą zostać nieodebrane i/lub odesłane do nadawcy
uznaniowo wg. Sprzedającego. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, opóźnienie, zaginięcie przesyłki, która została do niego wysłana, powstałe podczas
transportu przesyłki do chwili jej odbioru.
8. Przestrzega się Klienta wysyłającego przesyłkę z reklamowanym lub zwracanym towarem o możliwości wystąpienia opóźnień w doręczeniu przesyłki w przypadku przesłania jej za
pośrednictwem Firm transportowych takich jak: DHL, Poczta Polska, z powodu niewłaściwego realizowania usług kurierskich przez wymienione firmy.
Opóźnienia i komplikacje w przebiegu transportu należy zgłaszać niezwłocznie Sprzedawcy
9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
Home Automation, Marcin Gutkowski, ul. Bielawska 13, 50-537 Wrocław
10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl